Friday, December 13, 2013

Viewing Journal: 12/12/2013 - 12/11/2013


452) CALL ME KUCHU
(2013 dir. Zouhali-Worrall) Date Seen: December 12 2013
.

451) THE END OF TIME
(2013 dir. Peter Mettler) Date Seen: December 12 2013
.450) BLACK NATIVITY
(2013 dir. Kasi Lemmons) Date Seen: December 11 2013
.
449) ERNEST & CELESTINE
(2013 dir. Stéphane Aubier) Date Seen: December 11 2013


No comments:

Post a Comment