Friday, October 21, 2016

Viewing Journal: 10/21/2016474) INFINI
(2015 dir. Shane Abbess) Date Seen: October 21 2016

.


473) MOCKINGBIRD
(2014 dir. Bryan Bertino) Date Seen: October 21 2016

.

472) SPECIES 
(1995 dir. Roger Donaldson) 2nd Viewing: October 21 2016

.


471) SHRIEKER
(1998 dir. David DeCoteau) Date Seen: October 21 2016

.


470) KILLER KLOWNS FROM OUTER SPACE
(1988 dir. Chiodo bros.) 3rd Viewing: October 21 2016

.


No comments:

Post a Comment