Thursday, March 25, 2021

Viewing Journal: 3/25/2021

115) KING KONG LIVES
(1986 dir. John Guillermin) Date Seen: March 25 2021


.


Wednesday, March 24, 2021

Viewing Journal: 3/22/2021

112) SPIDER-MAN 3 
          [Editor's Cut]
(2007 dir. Sam Raimi) 2nd Viewing: March 22 2021
.


Viewing Journal: 3/24/2021

114) DAREDEVIL
             [Director's Cut]
(2003 dir. Mark Steven Johnson) Date Seen: March 24 2021


.

Viewing Journal: 3/23/2021

113) SHEENA
(1984 dir. John Guillermin) 2nd Viewing: March 23 2021


.


Sunday, March 21, 2021

Viewing Journal: 3/21/2021

111) HERO AT LARGE
(1980 dir. Martin Davidson) Date Seen: March 21 2021


.

Viewing Journal: 3/20/2021

110) SKY HIGH
(2005 dir. Mike Mitchell) 3rd Viewing: March 20 2021


.
Viewing Journal: 3/19/2021

109) GUYVER
: DARK HERO
(1994 dir. Steve Wang) Date Seen: March 19 2021


.

Viewing Journal: 3/18/2021
108) ZACK SNYDER'S
                       JUSTICE LEAGUE
(2021 dir. Zack Snyder) Date Seen: March 18 2021


.


107) JUSTICE LEAGUE
(2017 dir. Zack Snyder, J.Whedon) 2nd Viewing: March 18 2021


.
Wednesday, March 17, 2021

Viewing Journal: 3/17/2021

106) ASSAULT GIRLS
(2001 dir. Mamoru Oshii) Date Seen: March 17 2021


.

105) AVALON
(2009 dir. Mamoru Oshii) Date Seen: March 17 2021


.

Viewing Journal: 3/16/2021
104) BLACK MASK
(1996 dir. Daniel Lee) Date Seen: March 16 2021


.


103) THE RED SPECTACLES
(1987 dir. Mamoru Oshii) Date Seen: March 16 2021


.