Thursday, January 26, 2023

Viewing Journal: 1/25/2023


43) ALL QUIET 
          ON THE WESTERN FRONT
(2022 dir. Edward Berger) Date Seen: January 25 2023

42) THE GIRLS
(1968 dir. Mai Zetterling) Date Seen: January 25 2023

#Criterion #bluray

41) NIGHT GAMES
(1966 dir. Mai Zetterling) Date Seen: January 25 2023

#Criterion #bluray

40) LOVING COUPLES
(1964 dir. Mai Zetterling) Date Seen: January 25 2023

#Criterion #bluray

Viewing Journal: 1/24/2023
39) THE SON
(2023 dir. Florian Zeller) Date Seen: January 24 202338) IMITATION OF LIFE
(1934 dir. John M. Stahl) 2nd Viewing: January 24 2023

#Criterion #blurayViewing Journal: 1/23/2023
37) MISSING
(2023 dir. N.D. Johnson, W. Merrick) Date Seen: January 23 2023


36) EPIDEMIC
(1987 dir. Lars Von Trier) Date Seen: January 23 2023

#Criterion #blurayViewing Journal: 1/22/2023
35) INFERNAL AFFAIRS II
(2022 dir. Andrew Lau, Alan Mak) Date Seen: January 22 2023

#Criterion #bluray

34) INFERNAL AFFAIRS III
(2022 dir. Andrew Lau, Alan Mak) Date Seen: January 22 2023

#Criterion #bluray
Sunday, January 22, 2023

Viewing Journal: 1/21/2023
33) KIDS VS. ALIENS
(2023 dir. Jason Eisener) Date Seen: January 21 2023Friday, January 20, 2023

Viewing Journal: 1/20/2023


32) WOMEN TALKING
(2022 dir. Sarah Polley) Date Seen: January 20 2023


31) FREEJACK
(1992 dir. Geoff Murphy) Date Seen: January 20 2023


😂 Mick Jagger trying to act threatening in this


Thursday, January 19, 2023

Viewing Journal: 1/19/2023
30) SENSE OF SCALE
(2012 dir. Berton Pierce) Date Seen: January 19 202329) THE BEAST [OF WAR]
(1988 dir. Kevin Reynolds) Date Seen: January 19 2023
Wednesday, January 18, 2023

Viewing Journal: 1/18/2023

28) BROKER
(2022 dir. Hirokazu Kore-eda) Date Seen: January 18 2023

Viewing Journal: 1/17/2023
27) EIFFEL
(2022 dir. Martin Bourboulon) Date Seen: January 17 2023

Monday, January 16, 2023

Viewing Journal: 1/16/2023
26) LIVING
(2022 dir. Oliver Hermanus) Date Seen: January 16 2023